Fotoevangelium

Slavnost Nejsvětější Trojice – Zjevení Boha

Pravdu víry o Nejsvětější Trojici víme ze zjevení. Tak nesmírně přesahuje náš rozum i představivost, že je prostě nevymyslitelná. Možná i proto je skladba dnešních liturgických čtení jakoby nahodilá, jako by chyběly souvislosti. Ale mně se jedna vynořila.
V prvním čtení Pán prochází kolem Mojžíše a říká o sobě jednu z nejvýznamnějších definic Boha ve Starém zákoně, Bůh o sobě sám zjevuje: „“Hospodin, Hospodin, Bůh milosrdný a milostivý, shovívavý, velmi laskavý a věrný!“. Jak nečekané to muselo být pro Izraelity, když všude kolem sebe měly národy s bohy krutými, pomstychtivými, závistivými… Náš Bůh je jiný, úplně jiný. Je dobrý!


I v evangeliu Ježíš zjevuje, jaký je Bůh: „Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby nezahynul nikdo, kdo v něho věří, ale aby měl věčný život“ (Jan 3, 16). Zjevuje, že Bůh je láska, jak to později evangelista Jan potvrzuje ve svém Prvním listu (4, 8). To bychom si nedokázali vymyslet…
Apoštol Pavel nezaostává ve zjevování našeho Boha a říká: „ Bůh, (dárce) lásky a pokoje, bude s vámi. Milost Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství svatého Ducha s vámi se všemi!“ (2 Kor 13, 11. 13). Jak blízký je nám náš Bůh. Ne jako neosobní moc, ale jako Bůh ve třech osobách, který má všechny projevy lásky ověřené v sobě – vždyť Otec plodí Syna, Syn poslouchá Otce, jejich vzájemné dávání je dokonce další osobou, která vytváří společenství…

Reklama


Toto zjevování se Boha je tak nesmírné a převyšující naše chápání, že jako odpověď na Boží slovo dnes máme (jako vždy) jiné Boží slovo – text z chvalozpěvu tří mládenců v ohnivé peci. „Slavný jsi, Bože…“ (Dan 3, 52–56), přičemž jako responzorium s nadšením voláme: „Chvályhodný a svrchovaně velebený navěky.“ Oslava, neboť náš Bůh je slavný!

Ať je tedy tato slavnost pro nás časem úžasu, bázně, ale i nadšení a radosti. Protože ačkoli tajemství Trojice nechápeme, dnešní slavnost nám zjevuje, že Bůh nám je nesmírně blízký, vždy je na naší straně.
Když budeš tento týden trávit svůj osobní čas s Bohem, můžeš si s ním projít všechno, co právě prožíváš – dobré i špatné, potěšující i ubíjející – a vnímat, jak je tvůj Bůh ve všem s tebou. Ne někde daleko, ale přímo ve tvém srdci.

Převzato a přeloženo do češtiny s laskavým svolením autora ze Slovenska. Děkujeme do žilinské diecéze.

Fotka od David Mark z Pixabay

Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap