Poutní stezky

Pěší pouť za umělce povede krajinou Orlických hor až do Neratova

Chcete zažít dobrodružství odehrávající se na mnoha rovinách nesené komorním společenstvím, které je nesené Duchem Božím? A to třeba jen jeden den nebo dokonce část dne, anebo i celý týden?

Týdenní pěší putování na konci července je modlitbou za umělce, ale i za každého člověka, aby otevřel srdce kráse Božího stvoření. Komorní poutnická skupina, v počtu cca 20 lidí, putuje každý den z místa na místo. Přespí na karimatkách a ve spacácích v různých prostředích, ať už na faře, farním kulturním centru, v základní škole nebo klášteře či chatě.

Poutníci ze skupiny mají zajištěno převážení zavazadel a základní stravování. A to i stravování duchovní: pro zájemce každodenní mše svatá s krátkou adorací a chválami i modlitby během dne. Ke skupině se mohou přidat zájemci, kteří se k ní připojí svým putování pouze v jednom dni nebo jen na část k doprovodnému duchovně-kulturnímu programu, ke kterému patří i každodenní slavení mše svaté.

Celý týden se poutníkům věnuje kněz, P. Jiří Zámečník, kaplan přerovské farnosti a biskupský delegát pro svatořečení v olomoucké arcidiecéze, a doplňuje také doprovodný program.

Téma PPU 24 stejně jako předešlé čtyři roky je svatost pro každého. Program pro veřejnost i pro poutnickou skupinu bude zaměřen nejen na svaté a kandidáty svatořečení kraje Orlických hor, ale na svaté vůbec.

Je třeba zdůraznit, že zásadní podíl na uskutečňování všech předešlých poutí i té letošní má Arcibiskupství olomoucké. A to v osobnosti emeritního biskupa Josefa Hrdličky, který tuto pouť zaštiťuje, tak také v osobnosti arcibiskupa Jana Graubnera. A nyní nově v osobě arcibiskupa Josefa Nuzíka. Ten Pěší pouť za umělce podporuje již od roku 2016 svou krátkou každoroční přítomností na trase pouti. Tímto jim budiž vyjádřen vřelý dík! A díky patří také všem sympatizantům a pomocníkům. Ať jim všem Pán žehná!

Termín: neděle 21. – sobota 27. července 2024

Trasa: Ústí nad Orlicí – Dolní Dobrouč – Jablonné nad Orlicí – Hora Matky Boží – Pastviny – Neratov

Reklama

Motto: Jestliže si člověk za svůj cíl určí poznávat vůli Boží, tedy vůli samotného Tvůrce veškerenstva, je na správné cestě – na cestě ke svatosti. (inspirace myšlenkami o. Jana Evangelisty Urbana)

Zájemci se mohou obracet na hlavní organizátorku poutě Martinu Pavlíkovou: pavlikova.martina@ado.cz, 603 977 711

Zdroj: www.ado.cz

Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap