Fotoevangelium

Svátek Křtu Páně (8. ledna 2023)

Přinášíme duchovní zamyšlení nad nedělními liturgickými texty.

Už roky při slavnosti Zjevení Páně sleduji v televizi svatou božskou liturgii a velké svěcení vody byzantského obřadu. A přitom si uvědomuji, že v našem latinském obřadu někdy potřebujeme jakési odklonění se od člověka a zaměření se na Boží tajemství. Neboť na Vánoce nejde ani tak o Mariin porod, chudobu Dítěte ve stáji, Josefovu péči, zpěv andělů… ačkoli to všechno je skutečné, ale jde zejména o tajemství – Bůh se stal člověkem.

Na slavnost Bohorodičky nejde ani tak o to, kdo je Maria, ale o to, že Ježíš je skutečně Bůh. Na Zjevení Páně opravdu nejsou podstatní tři mudrci, ale to, že Bůh zjevuje své rozhodnutí spasit všechny národy. A na svátek Pánova křtu není nejdůležitější náš křest, ale to, že Ježíš svým křtem posvětil vesmír a přitom nám byla zjevena Trojice. Ne člověk, ale tajemství Boha jsou podstatou těchto dní. K ilustraci toho uvádím úryvek z velkého (jordánského) svěcení vody na svátek Bohozjevení. Vnímejme tajemství a oslavujme našeho Boha!

„Dnes Duch svatý v podobě holubice sestoupil na vody.

Dnes měsíc jasnými paprsky zalévá celou zemi.

Dnes nezapadající Slunce se rozzářilo a světlem Pánův vesmír osvítilo.

Dnes hvězdy svým jasem nebe ozdobily.

Dnes tvor spíná své ruce ke Stvořiteli.

Dnes se nám ukázal neviditelný, abychom mohli spatřit jeho tvář.

Dnes vlny vod jako na ramenou nosí svého Vládce.

Dnes Prorok a Předchůdce s láskou přistupuje ke svému Stvořiteli se svatou bázní, neboť vidí, že Bůh na zem sestoupil.

Dnes před služebníkem sklání svou hlavu ten, co nemá počátek, aby zbavil moci hada, který vládne vodám.

Dnes prorokova ruka spočívá na hlavě Pálícího ohně, který přišel, aby nás oděl křestní lázní nesmrtelnosti.

Dnes zjevením našeho Boha staly se léčivými vody Jordánu a celá země byla zaplavena proudem milostí.

Dnes vody Jordánu smývají hříchy lidstva. Ráj se znovu otevřel a zazářilo Slunce pravdy.

Dnes příchodem Pánovým stala se sladkou trpká voda Mojžíšova.

Dnes příchod Pánů setřel nám slzy minulosti a zachránil nás jako nový lid Boží.

Dnes se rozplynula temnota a zazářilo nám světlo poznání Boha.

Svlečme si dnes staré roucho hříchu a odejme se novým šatem svatosti.

Dnes tvůj příchod, Kriste, rozptýlí temnoty světa.

Dnes záře nebes osvěcuje každou bytost. Příchod Páně nám upravuje cestu spásy a ničí lest pekla.

Dnes se zaskvěla svatá a slavná víra církve před všemi, kdo slaví duchovní svátek.

Dnes andělé s lidmi jásají. Země se na nebe změnila. Radují se svaté zástupy lidu Božího.

Dnes se jde dát pokřtít Vládce, aby povznesl lidstvo k nebesům.

Dnes nikomu Nepodrobený podrobuje se svému služebníkovi, aby nás poroby zbavil.

Reklama

Dnes jsme získali nebeské Království. A Pánovu Království nebude konce.

Převzato a přeloženo do češtiny s laskavým svolením autora ze Slovenska. Děkujeme do žilinské diecéze. 

Fotka od Stefan Schweihofer z Pixabay

Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap